Jay Clayton  • Jay Clayton
  • Instruments: Vocalist